Објавено на: 29.12.2023

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците (,,Службен весник на РСМ,, бр.96/2019), Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи при Министерството за труд и социјална политика врши објава на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика:             

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ           

Министерството за труд и социјална политика, Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи им соопштува на наведените физички и правни лица сторители на прекршок по Законот за работните односи, дека направи два последователни обиди за доставување на ИЗВЕСТУВАЊЕ со прилог поднесено Барање за поведување на прекршочна постапка од страна на овластен подносител кои не е во состојба да ги достави со лична достава и тоа на:

1. Друштво за услуги трговија и производство Авто сервис ДИ– ВИ– ТО  ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.,, Борис Трајковски ,, бр.73 Скопје, со ЕДБ 4058021540415 за известување  бр.19-7189/1 од 08.11.2023 година; 

Се повикуваат горенаведените физички и правни лица, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се јават во просториите на Министерството за труд и социјална политика, Комисија за одлучување по прекршок на ул.,,Даме Груев,, бр.14, Скопје, во својство на странка за прием на горенаведените ИЗВЕСТУВАЊА со прилог поднесено барање за поведување на прекршочна постапка од страна на овластен подносител, секој работен ден од 7:30-16:30 часот, на кое во рок од 3 (три) дена ќе можат писмено да се произнесат во врска со фактите и доказите наведени во барање за поведување на прекршочна постапка

Предупредување: Оваа соопштение со јавна објава на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика ќе се смета за уредно доставување, што е во согласност со член 56 став 6 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците. 

Согласно член 60 став 3 од Законот за прекршоците, прекршочниот орган ќе го извести сторителот за прекршокот што му се става на товар и го поучува дека во рок од три дена од денот на приемот на известувањето има право да се изјасни за фактите и доказите.

Доколку горенаведените лица во рок од 3 дена по приемот не се произнесат по поднесеното барање, Комисијата по службена должност ќе ги прибави доказите и ќе ја утврди фактичката состојба потребна за одлучување по прекршокот, а негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Комисии за одлучување по прекршок од областа на работните односи


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }