Економско-социјалниот совет на денешната седница заклучи дека социјалниот дијалог помеѓу сите чинители е од особено значење и во интерес на граѓаните, стопанството, економијата

Во Министерството за труд и социјална политика денеска се оддржа седница на Економско-социјалиот совет на која претседаваше министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска.

На седницата на ЕСС присуствуваше и Вицепремиерот за економски прашања, Фатмир Битиќи, како член на ЕСС и останатите членови на ЕСС, односно претставници на Сојузот на синдикатите на РСМ и претставници на Организација на работодавачи на Македонија.

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска посочи дека продлабочувањето на дијалогот помеѓу работодавачите, синдикатите како претставници на работниците и Владата е од особено значење, особено во насока на носење на законски решенија кои ќе бидат во интерес на сите страни и на кои ќе им претходи добра анализа и консултации од страна на сите учесници.

Вицепремиерот Фатмир Битиќи од своја страна истакна дека средбите како денешната и впечатокот дека сите членови на ЕСС се на иста линија, е од големо значење, во насока дека сите чинители кои придонесуваат за развој на државата се согласни и отворени за дијалог. Тој воедно предложи вакви средби да се оддржуваат редовно, најмалку еднаш во месецот. 

Од страна на останатите членови на ЕСС предлогот за почести средби и отворен социјален дијалог беше поддржана и поздравена. 

Денешната седница на ЕСС беше во насока на првично претставување и запознавање на членовите и министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска и изнесување на клучните пораки за кои се залагаат сите вклучени и важни чинители за граѓаните, стопанството, за државата. 

Këshilli Ekonomik-Social në seancën e sotme konkludoi se dialogu social ndërmjet të gjithëve palëve ka rëndësi të jashtëzakonshme dhe është në interes të qytetarëve dhe ekonomisë 

Në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale sot është mbajtur mbledhja e Këshillit Ekonomik-Social me të cilën ka kryesuar ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska. 

Në mbledhjen e KEE ka marrë pjesë edhe Zv/kryeministri për Çështje Ekonomike, Fatmir Bytyqi në cilësinë e anëtarit të KEE dhe anëtarët tjerë të KEE, respektivisht përfaqësuesit e Lidhjes së Sindikatave të RMV dhe përfaqësuesit të Organizatës së Punëdhënësve të Maqedonisë. 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska ka nënvizuar se thellimi i dialogut ndërmjet punëdhënësve, sindikatave si përfaqësues të punëtorëve dhe Qeverisë ka rëndësi të jashtëzakonshme, veçanërisht në drejtim të marrjes së zgjidhjeve ligjore që do të jenë në interes të të gjitha palëve dhe të cilave do t’u paraprijë analizë e mirë dhe konsultime paraprake nga të gjithë pjesëmarrësit.   

Zv/kryeministri Bytyqi nga ana e tij theksoi se takimet sikurse ky i sotmi dhe përshtypja se të gjithë anëtarët e KEE-së janë në linjë të njëjtë ka rëndësi të jashtëzakonshme në drejtim të asaj që të gjitha palët që kontribuojnë për zhvillimin e shtetit pajtohen dhe janë të hapur për dialog. Njëherësh propozoi që takime të këtilla të mbahen rregullisht, së paku një herë në muaj.

Nga ana tjetër, anëtarët tjerë të KEE e përkrahën dhe e përshëndetën propozimin për takime më të shpeshta dhe dialog social të hapur. 

Mbledhja e sotme e KEE-së kishte për qëllim njohjen midis anëtarëve me ministres së Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska dhe prezantimi i porosive kryesore për qytetarët, ekonominë dhe shtetin që synojnë të gjitha palët e përfshira.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }