Министерката Шахпаска на "Топ Тема": Родителите имаа време од две недели да се подготват и организираат, а  со отворањето на градинките се изгуби смислата за продолжено породилно отсуство

„Одлуката на Владата за отворање на градинките да стартуваат со работа на 9 септември беше донесена на 2 септември, што им остави простор од две недели на родителите да се подготват и организираат. Воедно со самото отворање на градинките се изгуби смислата за продолженото породилно отсуство“, истакна министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска на гостувањето во емисијата "Топ Тема" на Телма телевизија.

 

Таа посочи дека  Протоколот усвоен на 29 мај 2020 година прецизно ги утврдува условите во градинката, однесувањето на вработените и бројот на деца во групите во услови на КОВИД -19.

„Како Министерство одговорно ја следиме состојбата од првиот ден, со конкретни анализи колку деца по Протоколот можат да престојуваат во градинка, согласно воспоставените приоритети односно влезен критериум, а тоа се деца на самохрани родители и деца на двајца родители кои се вработени и работата ја извршуваат со физичко присуство“, рече Шахпаска

 

Во однос на прашањето за слободни места во градинките министерката Шахпаска посочи на податоците од терен односно од градинките, а тие потврдуваат дека има слободни места, а инспекциската служба при посета на неколку градинки утврдила дека од бројот на деца кои навистина престојуваат во градинката е двојно помал од запишаните деца. Па така, градинката "Росица" во Ѓорче Петров има  запишани 79 деца, а само 39 деца престојуваат во неа, во градинката "Пролет" во Карпош од 48 деца, градинка посетуваат 15 деца и "Буба Мара" во Аеродром каде запишани се 96 деца, а инспекторите утврдиле присуство од 15 деца.

Министерката апелираше до родителите да покажат општествена одговорност и солидарност ако немаат план да ги носат децата во градинка, да им отстапат место на оние на кои им е навистина потребно. Таа додаде дека испратен е и допис од Министерството до градинките, вработените во нив да ги исконтактираат родителите за тие да се изјаснат.

 

 

„Најголем капитал во општеството е човечкиот. Здравјето на граѓаните е најважно. Проценката во кој момент би се преземале поригорозни чекори се носи на основа на темелна анализа и проценка од страна на епидемиолозите“, истакна министерката Шахпаска.

Таа сосема на крајот посочи дека Владата креира политики, врз основа на претходни анализи, дискусии и проценки како да се премости овој период на пандемија од корона вирусот.

Затоа што државата, системот, мора да функционира, со оглед на проценките на светско ниво дека состојбата и присуството на корона вирусот ќе потрае.

 

Ministrja Shahpaska në emisionin “Topa Tema”: Prindërit kishin dy javë kohë për t’u përgatitur dhe organizuar, kurse me hapjen e kopshteve nuk ka më kuptim të vazhdohet pushimi i lehonisë

“Vendimi i Qeverisë për hapjen e kopshteve për të filluar punën më 9 shtator u mor më 2 shtator, që u la hapësirë prindërve për t'u përgatitur dhe organizuar për dy javë. Në të njëjtën kohë me hapjen e kopshteve, humbi kuptimi i lejes së zgjatur të lehonisë”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, në paraqitjen e saj në emisionin “Top Tema” në TV Telma.

Ajo vuri në dukje se Protokolli i miratuar më 29 maj 2020 përcakton saktësisht kushtet në kopshtin e fëmijëve, sjelljen e punonjësve dhe numrin e fëmijëve në grupe në kushtet e COVID-19.

“Si Ministri, ne me përgjegjësi e ndjekim situatën që nga dita e parë, me analiza konkrete se sa fëmijë sipas Protokollit mund të qëndrojnë në kopsht, sipas përparësive të përcaktuara ose kritereve të hyrjes, kurse ata janë fëmijë të prindërve kryefamiljarë dhe fëmijë të dy prindërve që janë të punësuar dhe e kryejnë punën me prani fizike”, tha Shahpaska.

Lidhur me çështjen e vendeve të lira të punës në kopshte, ministrja Shahpaska vuri në dukje të dhënat nga terreni, respektivisht nga kopshtet, dhe ato konfirmojnë se ka vende të lira pune, kurse shërbimi i inspektimit gjatë një vizite në disa kopshte ka konstatuar se numri i fëmijëve që në të vërtetë qëndrojnë në kopshte është dyfish më i vogël nga numri i fëmijëve të  regjistruar. Kështu, kopshti “Rosica” në Gjorce Petrov ka 79 fëmijë të regjistruar, dhe vetëm 39 fëmijë qëndrojnë në të, në kopshtin “Prolet” në Karposh prej 48 fëmijëve të regjistruar, të njëjtin e ndjekin 15 fëmijë, ndërsa në “Buba Mara” të Aerodromit, ku janë regjistruar 96 fëmijë, inspektorët kanë konstatuar praninë e 15 fëmijëve.

Ministrja u bëri thirrje prindërve që të tregojnë përgjegjësi dhe solidaritet shoqëror, nëse nuk kanë një plan për t’i dërguar fëmijët e tyre në kopsht, për t’ua liruar vendin atyre që kanë vërtet nevojë. Ajo shtoi se Ministria u ka dërguar edhe shkresë kopshteve që  punonjësit e këtyre kopshteve t’i kontaktojnë prindërit për t’u prononcuar.

“Kapitali më i madh në shoqëri është kapitali njerëzor. Shëndeti i qytetarëve është më i rëndësishmi. Vlerësimi se kur do të ndërmerren hapa më rigorozë bazohet në një analizë të plotë dhe vlerësim nga epidemiologët”, theksoi ministrja Shahpaska.

Ajo theksoi në fund se Qeveria po krijon politika, bazuar në analiza, diskutime dhe vlerësime paraprake se si të tejkalohet kjo periudhë e pandemisë së koronavirusit.

Për shkak se shteti, sistemi, duhet të funksionojë, duke pasur parasysh vlerësimet në nivel botëror se gjendja dhe prania e koronavirusit do të zgjasë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }