Министерката за труд и социјална политика Шахпаска во посета на детска градинка на првиот ден од нивното отворање

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска на првиот ден од отворањето на детските градинки ја посети градинката Буба Мара клон Буба Мара која се наоѓа во општината Аеродром, Скопје.

 

Шахпаска упати на максимална одговорност од страна на сите чинители вклучени во процесот на згрижување на децата во градинките, со цел нивна заштита и побезбеден престој на децата во истите, водејќи се строго согласно протоколите за заштита од Ковид -19.


„Протоколот кој што Комисијата за заразни болести го усвои на 29 мај многу јасно ги утврдува прописите на однесување на сите чинители . Од приемот на децата од страна на воспитувачите, до нивното сместување во занималните, начинот на кој што ќе се одвива денот, дотур на храна, дневниот одмор, се до нивното испраќање од градинката“, посочи Шахпаска.

Таа истакна дека согласно протоколите во групите од 0-2 години, се сместуваат максимум 6 деца, за кои се грижат двајца вработени од градинката, а во останатите групи од 2-6 години,  максимален број на деца е 15 , за кои се грижат исто така двајца вработени .

Министерката Шахпаска посочи дека според последните информации добиени од градинките на ниво на држава, согласно протоколот има простор за згрижување на 19.000 деца, а досега се пријавени 14.555 деца ,што остава простор за прием и згрижување на уште 4.500 деца.Како влезен критериум за згрижување на дете во градинка Шахпаска истакна  дека приоритет има дете на самохран родител и дете на двајца вработени родители чиј работен процес не дозволува работа од дома односно мора да бидат физички присутни на своите работни места.Од страна на директорката на градинката Буба Мара од општина Аеродром, Елена Устамитова беше посочено дека првиот работен ден на градинката започнал во најдобар ред со строго почитување на протоколите.

Првиот човек на Општина Аеродром , Златко Марин потврди дека сите градинки на ниво на општината  подготвено согласно протоколот , ја започнале  својата работа .

 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale në vizitë në kopsht fëmijësh, në ditën e parë të hapjes së tyre

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot, në ditën e parë të hapjes së kopshteve të fëmijëve, ka vizituar kopshtin “Buba Mara” që gjendet në komunën Aerodrom të Shkupit.

Shahpaska ka bërë thirrje për përgjegjësi maksimale nga të gjitha palët e përfshira në procesin e përkujdesjes së fëmijëve, me qëllim të mbrojtjes së tyre dhe qëndrim më të sigurt të fëmijëve, duke u udhëhequr në mënyrë të rreptë sipas protokolleve për mbrojtje nga COVID-19.

“Protokolli, të cilin Komisioni për Sëmundje Ngjitëse e miratoi më 28 maj, në mënyrë shumë të qartë i përcakton dispozitat e sjelljes të të gjitha palëve, nga pranimi i fëmijëve nga ana e edukatorëve deri në vendosjen e tyre në ambientet brenda, mënyra se si do të zhvillohet dita, ushqimi, pushimi ditor e deri në largimin e tyre nga kopshti”, nënvizoi Shahpaska.

Ajo theksoi se, në përputhje me protokollet në grupet prej 0-2 vjet, vendosen maksimum 6 fëmijë, për të cilët kujdesen dy punonjës të kopshtit, ndërsa në grupet tjera prej 2-6 vjet, numri maksimal është 15 fëmijë, për të cilët gjithashtu kujdesen dy punonjës.

Ministrja Shahpaska ka theksuar se sipas informatave të fundit të marra nga kopshtet në nivel të shtetit, në përputhje me protokollin ka hapësirë për përkujdesjen e 19.000 fëmijëve, ndërsa deri më tani janë paraqitur 14.555 fëmijë, që lë hapësirë për pranimin dhe përkujdesjen edhe të 4.500 fëmijëve.

Si kriter hyrës për përkujdesjen e fëmijës në kopsht, Shahpaska theksoi se prioritet ka fëmijë i prindit kryefamiljar dhe fëmijë i dy prindërve të punësuar, procesi i punës i të cilëve nuk lejon punë nga shtëpia, respektivisht duhet të jetë të pranishëm doemos në vendet e tyre të punës.

Drejtoresha e kopshtit “Buba Mara” të komunës së Aerodromit, Elena Ustamitova, nënvizoi se dita e parë në kopsht ka filluar me rregull, duke respektuar në mënyrë të rreptë protokollet.

Kreu i komunës së Aerodromit, Zllatko Marin, konfirmoi se të gjitha kopshtet në nivel të komunës e kanë filluar punën e tyre, të përgatitur në përputhje me protokollet. ​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }