Министерство за труд и социјална политика го стави предлог- законот за спречување и заштита од дискриминација во владина процедура

Почитувани граѓани, почитувани претставници на медиумите, сакам да ја информирам јавноста дека денеска во владина процедура Министерството за труд и социјална политика ќе го достави Предлог - законот за спречување и заштита од дискриминација.

Станува збор за закон кој на општеството му е неопходен и кој еднаш ги помина сите филтри – и во владина и во собраниска процедура и кој е целосно усогласен и работен во соработка со невладиниот сектор.

За жал, поради одредени претходни пропусти, Уставниот суд на 14 мај оваа година го укина Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Ова е Предлог-закон кој го пуштаме во владина процедура веднаш по преземањето на функцијата, затоа што не смееме да дозволиме граѓаните на оваа држава да бидат без заштита од дискриминација по кој било основ.

Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминацијата го предлагаме во речиси идентична форма, како онаа што беше изгласана во Собранието на Република Северна Македонија и која беше целосно усогласена со правото на ЕУ и меѓународните стандарди.

Сакам да нагласам дека за ова законско решение беше добиено позитивно мислење од Венецијанската комисија, како и од сите граѓански организации кои работат во областа на човековите права.

Единствена измена е во постапката и начинот на избор на членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која што предлагаме да се бира на транспарентен и отчетен начин, по примерот на изборот на членовите на Државната комисија за спречување на корупција.

Измените предвидуваат членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација да ги предлага посебна Комисија за селекција, составена од седум члена - по два пратеника од власт и од опозиција и тројца претставници од граѓанското општество, наместо тие да бидат на предлог на собраниската Комисија за избори и именувања.  

И овие последни измени се направени во консултација со невладиниот сектор.

Предлог-законот обезбедува принцип на еднаквост во заштитата од дискриминација и во остварување на човековите права и слободи.

Преку овој Предлог-закон се доближуваме до меѓународните стандарди усвоени од ООН и Европската Унија, а нашите граѓани добиваат соодветна правна заштита и општество кое ги негува различностите и овозможува еднакви услови за развој за сите.

Како Влада сме посветени на зајакнување на владеењето на правото и унапредување на квалитетот на животот за сите, а тоа е невозможно без законските решенија што ги нуди овој Предлог-закон, во делот на човековите права и заштитата од сите видови на дискриминација.

 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e ka paraqitur propozim-ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi në procedurë qeveritare

Qytetarë të nderuar, përfaqësues të nderuar të mediave. Dua të informoj publikun se sot në  procedurë qeveritare Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do të paraqesë Projektligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi.

Bëhet fjalë për ligj për të cilin shoqëria ka nevojë dhe që ka kaluar një herë të gjithë filtrat - edhe në procedurë qeveritare edhe parlamentare dhe që është plotësisht i harmonizuar dhe i  punuar në bashkëpunim me sektorin joqeveritar.

Për fat të keq, për shkak të disa lëshimeve paraprake, Gjykata Kushtetuese më 14 maj të këtij viti e ka shfuqizuar Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi.

Këtë propozim-ligj e kemi paraqitur në procedurë qeveritare menjëherë pas marrjes së funksionit sepse nuk duhet të lejojmë që qytetarët e këtij shteti të jenë pa mbrojtje nga diskriminimi në çfarëdo baze.

Propozim-ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi e propozojmë thuajse në formë identike, siç ishte votuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe i cili ishte harmonizuar tërësisht me ligjet e BE-së dhe standardet ndërkombëtare.

Dua të theksoj se për këtë zgjidhje ligjore u mor mendim pozitiv nga Komisioni i Venecias, si dhe nga të gjitha organizatat civile që punojnë në sferën e të drejtave të njeriut.

Ndryshimi i vetëm është në procedurën dhe mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, të cilin ne propozojmë të zgjidhen në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme, duke ndjekur shembullin e zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

Ndryshimet parashikojnë që anëtarët e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi të propozohen nga një Komision i posaçëm për selektim, i përbërë nga shtatë anëtarë - dy deputetë nga pushteti dhe opozita dhe tre përfaqësues të shoqërisë civile, në vend që të propozohen nga Komisioni Parlamentar për Zgjedhje dhe Emërime.

Edhe këto ndryshime të fundit janë bërë në konsultim me sektorin joqeveritar.

Propozim-ligji siguron parimin e barazinë në mbrojtjen nga diskriminimi dhe në ushtrimin e lirive dhe të drejtave të njeriut.

Përmes këtij propozim-ligji u përafrohemi standardeve ndërkombëtare të miratuara nga OKB-ja dhe Bashkimi Evropian, ndërsa qytetarët tanë fitojnë mbrojtje adekuate juridike dhe një shoqëri që i kultivon diversitetet dhe mundëson shanse të barabarta për zhvillim për të gjithë.

Si Qeveri jemi të përkushtuar në fuqizimin e sundimit të së drejtës dhe avancimin e cilësisë së jetës për të gjithë, ndërsa kjo është e pamundur pa zgjidhjet ligjore që i ofron ky propozim-ligj, në segmentin e të drejtave të njeriut dh mbrojtjes nga të gjitha llojet e diskriminimit. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }