МТСП: Во тек е третата и последна дополнителна исплата на правата од социјална и детска заштита за месец 08/2020 година

Министерството за труд и социјална политика информира дека во тек е третата и последна дополнителна исплата на правата од социјална и детска заштита за месец 08/2020 година.

Гарантиран детски додаток

Посебен додаток за месец 09/2020

ЕПП за новороденче

Родителски додаток за трето дете

Родителски додаток за четврто дете

Гарантирана минимална помош ГМП

Туѓа нега

Еднократна парична помош

Мобилност и слепило

Цивилна инвалиднина

Социјална сигурност- социјална пензија

Паричен надоместок за згрижувачко семејство

Дополнителната исплата на паричните права од социјална и детска заштита беше наменета за  корисниците кои беа клиенти на ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје, а кои во дадениот рок (до 25.08) не успеале  да отворат нова трансакциска сметка во друга банка или да поврзат постоечка трансакциска сметка во друга банка заради исплата на паричните права.

Претходно, на координативен  состанок со банките, МФ и НБРМ беше договорено исплата на паричните права од социјална заштита, заштита на децата и  згрижувачките семејства за август 2020 година,  да се врши и во дополнителни датуми на 11, 18 и 25 септември 2020 година, при што  податоците за корисниците од Банките до Министерството за труд и социјална политика бидат доставени на 7, 14 и 21 септември 2020 година.

 

MPPS: Vijon pagesa e tretë dhe e fundit shtesë e të drejtave nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve për muajin 08/2020

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se vijon pagesa e tretë dhe e fundit shtesë e të drejtave nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve për muajin gusht të vitit 2020.

Shtesa e garantuar fëmijërore

Shtesa e posaçme për muajin 09/2020

NNjH për fëmijë të porsalindur

Shtesë prindërore për fëmijën e tretë

Shtesë prindërore për fëmijën e katërt

Ndihma e garantuar minimale NGM

Përkujdesje nga person i tretë

Ndihmë e njëhershme në të holla

Mobilitet dhe verbëri

Invaliditet civil

Siguri sociale – pension social

Kompensim në të holla për familjet kujdestare

Pagesa shtesë e të drejtave në të holla nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve ishte dedikuar për përfituesit që ishin klientë të “EUROSTANDARD BANKA” SHA Shkup, dhe të cilët brenda afatit të caktuar (deri më 25.08) nuk arritën të hapin llogari të re transaksioni në bankë tjetër ose të lidhin llogarinë ekzistuese të transaksionit në tjetër bankë për të realizuar pagesën e të drejtave në të holla.

Paraprakisht, në takimin koordinues me bankat, MF-në dhe BPRM-së u dakordua që pagesa e të drejtave në të holla nga mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve dhe familjeve kujdestare për gusht të vitit 2020, të kryhet edhe në datat shtesë më 11, 18 dhe 25 shtator të vitit 2020, dhe gjatë kësaj të dhënat për përfituesit nga bankat në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të paraqiten më dt. 7, 14 dhe 21 shtator të vitit 2020.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }