Шахпаска: Се грижиме за сите, градиме општество без дискриминација со еднакви можности за сите граѓани

„Грижата за сите и социјалната правда е она што ќе ме води во текот на целиот мој мандат, а тоа значи да изградиме општество кое ќе им овозможи еднакви можности на сите, општество кое ќе гради соживот и доверба, општество кое нема да дискриминира по ниту една основа, општество во кое граѓаните ќе бидат најзначајниот капитал“, истакна министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска на прес-конфернецијата по повод мандатно писмо врачено од претседателот на Владата, Зоран Заев.


 

Таа посочи дека мандатното писмо во кое се наведени принципите врз основа на кои ќе функционира Владата, за неа значат превземање обврска за чесно, одговорно, транспарентно и отчетно работење исклучиво во служба на граѓаните.

Министерката Шахпаска истакна дека во своето работње е целосно посветена на зачувување на секое работно место, поддршка на стопанството, на ранливите категории граѓани кои се најпогодени од кризата, но и на безбеден престој и згрижување на децата од предшколска возраст.

„Градинките ги отворивме и обезбедивме процес на безбеден престој на децата, со сведување на ризикот за инфекција од коронавирусот на минимум, согласно Протоколот усвоен од Комисијата за заразни болести. Здравјето на најмладите за нас е врвен приоритет и од тоа не отстапуваме. Но, морам да нагласам дека сите ние имаме одговорност и затоа апелирам до сите да ги почитуваат мерките за заштита од вирусот Ковид 19, зошто само на тој начин ќе можеме да се заштитиме и да создадеме услови за сигурно работење на градинките “, порача Шахпаска.

Таа посочи дека интензивно се  работи на зголемување на капацитетите во градинките, преку изградба на нови градинки по најсовремени стандарди, но и проширување на постоечките објекти.

„Се грижиме и за најранливите категории на граѓани, корисниците на социјалните права, чиј број со пандемијата е зголемен. И во услови на пандемија социјалната реформа продолжува. Искоренување на сиромаштијата, особено детската останува наша заложба“, додаде таа.

Министерката за труд и социјална политика го најави започнувањето на процесот на децентрализација на социјалните услуги на локално ниво и продолжување на процесот на деинституционализација, се додека и последното лице не биде згрижено во мали групни домови кои нудат услови најблиски до оние на семејствата.

„Економски силни држави создаваат мотивирани и задоволни работници, чиј труд се вреднува, се почитуваат нивните права и се работат на безбедни работни мести. Ова е можно само преку отворен и континуиран социјален дијалог во општеството, во кој ќе бидат вклучени работниците, работодавачите и ние како Влада. Новиот Закон за работни односи ќе ги регулира сите прашања кои произлегуваат од работниот однос, јасно ќе ја дефинира сезонската работа, синдикалното организирање и работењето од далечина, како предизвик кој го наметна корона пандемијата“, рече Шахпаска и нагласи дека Владата продолжува со политиките на зголемување на минималната и на просечната плата.

Таа додаде дека грижата за највозрасните граѓани, кои го граделе општеството, пензионерите ќе се потврди преку стабилен пензиски фонд кој гарантира редовна исплата на пензии на сегашните и идни пензионери и раст на пензиите во континуитет.

Притоа министерката Шахпаска се осврна и на политиките и мерките наменети за младите кои ќе придонесат за  поголема вработливост преку отворање на нови работни места, но и преку поддршка и грантови за самовработување.

„Родовата еднаквост и борбата против дискриминација се високо на мојата агенда. Законот за спречување и заштита од дискриминација веќе е во собраниска процедура и убедена сум дека во брз рок ќе добиеме ефикасна и објективна Комисија за заштита на граѓаните “, истакна Шахпаска.

Таа додаде дека Законот за спречување и заштита од дискриминација веќе е во собраниска процедура и наскоро ќе добиеме ефикасна и објективна Комисија за заштита на граѓаните од дискриминација.

„Борбата против родово базираното и останати облици на семејно насилство ја продолжуваме со целосна имплементација на Истанбулската конвенција. Овде сум да работам, вредно, одговорно, транспарентно, но пред се чесно за граѓаните и за нашата држава“, истакна Шахпаска.

Во продолжение Мандатното писмо  врачено од претседателот на Владата, Зоран Заев до министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска.

 

Shahpaska: Kujdesemi për të gjithë, ndërtojmë një shoqëri pa diskriminim me mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët

“Kujdesi për të gjithë dhe drejtësia sociale është ajo që do të udhëhiqem gjatë gjithë mandatit tim, dhe kjo nënkupton të ndërtojmë një shoqëri që do të sigurojë mundësi të barabarta për të gjithë, një shoqëri që do të ndërtojë bashkëjetesën dhe besimin, shoqëri që nuk do të diskriminojë në asnjë bazë, një shoqëri në të cilën qytetarët do të jenë kapitali më i rëndësishëm”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska në konferencën për shtyp me rastin e Letrës së Mandatit dorëzuar nga Kryetari i Qeverisë, Zoran Zaev.

Ajo vuri në dukje se Letra e Mandatit, e cila rendit parimet në bazë të të cilave do të funksionojë Qeveria, do të thotë që ajo të ndërmarrë obligim për punë të ndershme, të përgjegjshme dhe transparente ekskluzivisht në shërbim të qytetarëve.

Ministrja Shahpaska theksoi se në punën e saj ajo është plotësisht e përkushtuar për të ruajtur çdo vend pune, për të mbështetur ekonominë, kategoritë e ndejshme të qytetarëve më të prekur nga kriza, por edhe për qëndrim dhe kujdes të sigurt për fëmijët e moshës parashkollore.

“Ne i hapëm kopshtet dhe siguruam procesin e qëndrimit të sigurt të fëmijëve, duke ulur në minimum rrezikun e infektimit me virusin korona, në përputhje me Protokollin e miratuar nga Komisioni për Sëmundjet Infektive. Shëndeti i më të vegjëlve është përparësi kryesore për ne dhe ne nuk tërhiqemi nga kjo. Por më duhet të theksoj se të gjithë kemi përgjegjësi dhe prandaj u bëj thirrje të gjithëve që të respektojnë masat për mbrojtje kundër virusit COVID-19, sepse vetëm në atë mënyrë do të jemi në gjendje të mbrohemi dhe të krijojmë kushte për funksionimin e sigurt të kopshteve”, porositi Shahpaska.

Ajo theksoi se po punohet intensivisht për rritjen e kapaciteteve në kopshte, përmes ndërtimit të kopshteve të reja sipas standardeve më moderne, por edhe në zgjerimin e objekteve ekzistuese.

“Kujdesemi edhe për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve, përfituesit e të drejtave sociale, numri i të cilëve është rritur me pandeminë. Edhe në kushte të pandemisë, vazhdon reforma sociale. Çrrënjosja e varfërisë, veçanërisht të asaj fëmijërore, mbetet angazhim i ynë”, ka shtuar ajo.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale e paralajmëroi fillimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale në nivel lokal dhe vazhdimin e procesit të deinstitucionalizimit, derisa edhe personi i fundit të kujdeset në shtëpi me grupe të vogla, që ofrojnë kushte më të afërta me ato të familjeve.

“Shtetet e forta ekonomikisht krijojnë punëtorë të motivuar dhe të kënaqur, puna e të cilëve vlerësohet, të drejtat e tyre respektohen dhe punohet për vende pune të sigurta. Kjo është e mundur vetëm përmes dialogut të hapur dhe të vazhdueshëm social në shoqëri, ku do të përfshijë punëtorët, punëdhënësit dhe neve si Qeveri. “Ligji i ri për marrëdhënie pune do të rregullojë të gjitha çështjet që dalin nga marrëdhënia e punës, do të përcaktojë qartë punën sezonale, organizimin sindikalist dhe punën në distancë, si sfidë që e imponoi pandemia e koronës”, tha Shahpaska dhe theksoi se Qeveria vazhdon me politikat e rritjes së pagës minimale dhe mesatare.

Ajo shtoi se kujdesi për qytetarët më të moshuar, të cilët e kanë ndërtuar shoqërinë, pensionistët, do të konfirmohet përmes fondit të qëndrueshëm pensional, që garanton pagesa të rregullta të pensioneve për pensionistët aktualë dhe të ardhshëm dhe rritjen e vazhdueshme të pensioneve.

Gjatë kësaj paraqitje, ministrja Shahpaska ka trajtuar politikat dhe masat e dedikuara për të rinjtë që do të kontribuojnë për punësim më të madh, përmes hapjes së vendeve të reja të punës, por edhe përmes mbështetjes dhe granteve për vetëpunësim.

“Barazia gjinore dhe lufta kundër diskriminimit janë lartë në agjendën time. Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi është tashmë në procedurë parlamentare dhe jam e bindur që për një kohë të shkurtër do të kemi Komision efikas dhe objektiv për mbrojtjen e qytetarëve”, theksoi Shahpaska.

Ajo shtoi se Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi është tashmë në procedurë parlamentare dhe së shpejti do të kemi një Komision efikas dhe objektiv për mbrojtjen e qytetarëve nga diskriminimi.

“Ne jemi duke e vazhduar luftën kundër dhunës në familje me bazë gjinore dhe forma të tjera të dhunës në familje me zbatimin e plotë të Konventës së Stambollit. Unë jam këtu për të punuar me zell, përgjegjësi dhe në mënyrë transparente, por mbi të gjitha me ndershmëri për qytetarët dhe për vendin tonë”, theksoi Shahpaska.

Në vazhdim është Letra a Mandatit nga Kryetari i Qeverisë, Zoran Zaev, drejtuar ministres së Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska.​

 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }