Соопштение

Министерството за труд и социјална политика известува дека надлежниот центар за социјална работа назначува старател за посебен случај на корисници на парични права од социјална заштита, кои не се во можност самостојно да се грижат за своите права и интереси ( корисници на надоместок за помош и нега од друго лице, надоместок заради попреченост, стари и немоќни лица), а кои имале  трансакциска сметка во  „Еуростандард Банка“ АД Скопје.  

За отварање на нова трансакциска сметка во друга банка,  близок сродник или лице кое се грижи за корисникот може да поднесе барање за назначување на старател за посебен случај до центарот за социјална работа.  

Кон барањето се доставуваат следниве докумети:  

1. Копија на   Извод од матична книга на родените, за корисникот.  

2. Копија на   Извод од матична книга на родените, за лицето кое се назначува за  старател за посебен случај.  

3. Лични карти на увид (за корисникот и лицето кое се поставува за старател за посебен случај).  

4. Медицинска документација за корисникот.  

5. Лекарска потврда за психофизичка состојба од матичен лекар за лицето кое се назначува за  старател за посебен случај.  

Доколку подносителот на барањето ја нема документацијата за корисникот и тоа: копија од  Извод од матична книга на родените и медицинска документација за корисникот, истата ЦСР ја обезбедува од  досието на корисникот за оствареното право.

Воедно Ве информираме дека ќе има дополнителна исплата на паричните права од социјална и детска заштита, за корисниците кои беа клиенти на ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје, а кои во дадениот рок (до 25.08) не успеале да отворат нова трансакциска сметка во друга банка или да поврзат постоечка трансакциска сметка во друга банка заради исплата на паричните права, која се реализира овие денови.

Имено, на координативниот состанок со банките, МФ и НБРМ беше договорено исплата на паричните права од социјална заштита, заштита на децата и  згрижувачките семејства за август 2020 година,  да се врши и во дополнителни датуми на 11, 18 и 25 септември 2020 година, при што  податоците за корисниците од Банките до Министерството за труд и социјална политика ќе бидат доставени на 7, 14 и 21 септември 2020 година.

 

Kumtesë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se Qendra kompetente për punë sociale ka caktuar kujdestar për rast të posaçëm të përfituesve të të drejtave në të holla nga mbrojtja sociale, të cilët nuk janë në gjendje që në mënyrë të pavarur të kujdesen për të drejtat dhe interesat e tyre (përfitues të kompensimit për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, kompensim për shkak të pengesës, persona të moshuar dhe të pafuqishëm), e të cilët kanë pasur llogari transaktive në “Eurostandard banka” SHA Shkup.

Për hapjen e llogarisë së re transaktive në bankë tjetër, i afërm ose ndonjë person që kujdeset për shfrytëzuesin mund të parashtrojë kërkesë për caktimin e kujdestarit për rast të posaçëm në Qendrën për Punë Sociale.

Bashkëngjitur me kërkesën dorëzohen edhe këto dokumente:

1. Kopje të Certifikatës nga Libri Amzë i të Lindurve, për përfituesin.

2. Kopje të Certifikatës nga Libri Amzë i të Lindurve , për personin që caktohet për kujdestar për rast të posaçëm.

3. Letërnjoftimi në këqyrje (për shfrytëzuesin dhe personin që vendoset për kujdestar për rast të posaçëm).

4. Dokumentacioni mjekësor për shfrytëzuesin.

5. Vërtetim mjekësor për gjendjen psikofizike nga mjeku amë për personin që caktohet për kujdestar për rast të posaçëm.

Nëse parashtruesi i kërkesës nuk e ka dokumentacionin e shfrytëzuesit edhe atë: Certifikatën nga libri amzë i të lindurve dhe dokumentacionin mjekësor për shfrytëzuesin, Qendra e njëjtë për punë sociale e siguron nga dosja e shfrytëzuesit për të drejtën e realizuar.  

Njëherësh ju informojmë se do të ketë pagesë shtesë të mjeteve në të holla nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve për shfrytëzuesit që kanë qenë klientë të EUROSTANDARD BANKA SHA Shkup, e të cilët në afatin e dhënë (deri më 25.08) nuk kanë arritur të hapin llogari të re transaktive në bankë tjetër ose të lidhin llogarinë ekzistuese transaktive me bankë tjetër për pagesën e të drejtave në të holla, që u realizua këto ditë.

Në fakt, në mbledhjen koordinatave me bankat, MF dhe BPRM u dakordua që pagesa e të drejtave në të holla nga mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve dhe familjeve përkujdesëse për muajin gusht të vitit 2020 të kryhet në formë shtesë më dt. 11, 18 dhe 25 shtator të vitit 2020, ndërsa të dhënat për shfrytëzuesit e bankave në Ministrinë e e Punës dhe Politikës Sociale do të dorëzohen më 7, 14 dhe 21 shtator të vitit 2020.​

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }