Средба на министерката Шахпаска со директорите на градинките во пресрет на отворањето на истите на 9 септември

 Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска заедно со претставници од МТСП, денеска се сретна со директорите на Јавните установи за згрижување на деца-градинките, на ниво на цела држава, во пресрет на отворањето на истите согласно владината одлука, градинките да започнат со работа на 9 септември. 

 -Врз основа на направените анализи и проценка на ризици, од страна на МЗ и анализите и податоците на МТСП, Владата на РСМ, донесе одлука дека градинките можат да започнат со работа, почитувајќи ги протоколите и алгоритмот кој прецизно предвидува правила кои строго треба да се почитуваат, со цел заштита на децата и вработените во градинките. - посочи Шахпаска. 

Од страна на министерката Шахпаска беше истакнато дека согласно добиените податоци од градинките 29.000 деца се запишани во истите, согласно протоколите прием може да се направи на околу 19.000 деца, а досега пријавени од страна на родителите дека ќе посетуваат градинка се околу 14.500 деца. 

 

При тоа приоритет ќе имаат самохраните родители и еден од двајцата вработени родители кои не можат работните обврски да ги вршат од дома и ќе приложат соодветна потврда. 

Во однос на прашањата за недостиг на кадар или простор, Општините се тие кои треба да го изменаџираат проблемот и изнајдат решение, согласно заклучокот донесен на Првата седница на Владата на РСМ, одржана на 1 септември,- посочи  министерката за труд и социјална политика  Шахпаска. 

Од страна на директорите на Јавните установи за згрижување на децата, беа посочени одредени дилеми, за кои низ отворена дискусија се донесоа одредени заклучоци и се расчистија голем број на прашања и нејаснотии. 

Безбедноста на децата е приоритет, а согласно донесените Протоколи и Алгоритам направени врз основа на детални анализи и проценки градинките се подготвени да започнат со работа на 9 септември, за безбедно и сигурно згрижување на децата во установите.

Takim i ministres Shahpaska me drejtorët e kopshteve, në prag të hapjes së tyre më 9 shtator 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, së bashku me përfaqësuesit e MPPS-së, sot është takuar me drejtorët e institucioneve publike për përkujdesjen e fëmijëve – kopshteve, në nivel të shtetit, në prag ta hapjes së të njëjtave në përputhje me vendimin qeveritar që kopshtet të fillojnë me punë prej dt. 9 shtator. 

“Në bazë të analizave të kryera dhe vlerësimit të rreziqeve nga MSH-ja dhe analizat dhe të dhënat e MPPS-së, Qeveria e RMV-së solli vendim që kopshtet të fillojnë me punë, duke i respektuar protokollet dhe algoritmin që në mënyrë precize parashikon rregullat që duhet të respektohen në mënyrë të rreptë me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve dhe të punësuarve në kopshte”, nënvizoi Shahpaska. 

Ministrja Shahpaska ka theksuar se në përputhje me të dhënat e marra nga kopshtet, 29.000 fëmijë janë regjistruar në të njëjtat. Në përputhje me protokollet në kopshte mund të pranohen rreth 19.000 fëmijë, ndërsa deri më tani prindërit janë paraqitur për të ndjekur kopshtin rreh 14.500 fëmijë. 

Por, gjatë kësaj prioritet do të kenë prindërit kryefamiljarë dhe njëri prej dy prindërve të paraqitur që nuk mund t’i kryejnë obligimet e punës nga shtëpia dhe do të dorëzojnë vërtetim adekuat. 

Lidhur me çështjen e mungesës së kuadrit ose hapësirës, komunat janë ato që duhet ta menaxhojnë problemin në fjalë dhe të gjejnë zgjidhje, në përputhje me konkluzionin e miratuar në seancën e parë të Qeverisë së RMV-së, mbajtur më 1 shtator, ka shtuar ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Shahpaska. 

Drejtorët e këtyre institucioneve publike kanë paraqitur probleme të caktuara për të cilat përmes diskutimit të hapur janë marrë disa konkluzioneve dhe janë qartësuar një numër i madh i çështjeve. 

Siguria e fëmijëve është prioritet, ndërsa në përputhje me Protokollet dhe Algoritmin e miratuar të bëra në bazë të analizave dhe vlerësimeve detale, kopshtet janë të përgatitura të fillojnë me punë më 9 shtator për përkujdesjen e sigurt të fëmijëve në to. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }