Средба на министерката Шахпаска со претставници на синдикатите и работодавачите: Продолжуваме посветено да работиме на новиот Закон за работни односи 

Во Мининистерството за труд и социјална политика Министерката Шахпаска одржа работна средба со претставници од репрезентативните, нерепрезентативните синдикати и претставници на работодавачите.

На средбата се дискутираше за продолжување на процесот на подготовка на Законот за работните односи при што Министерката Шахпаска побара активно вклучување на сите чинители засегнати од законското уредување на прашањата кои ги регулира овој Закон. Таа додаде дека следните работни среди ќе бидат надополнети и со претставници на невладиниот сектор и стопанските комори. Притоа, таа присутните претставници ги запозна со содржината на програмата на Владата, а која е поврзана со Законот за работни односи. 

 

„Она на кое што ќе работиме периодот пред нас се уредување на прашањето во врска со сезонската работа, флексибилното работно време, родителското отсуство, работата од дома работата од  далечина, договорите на определено време и други прашања важни за унапредување на позитивното законодавство, а ќе обезбедат флексибилност и сигурност на работните места“, посочи Шахпаска. 

Во овој процес ќе бидат вклучени и експерти од трудово право и Меѓународната организација на трудот, со цел добивање на експертско мислење за усогласеноста на Законот со директивите на ЕУ и Конвенциите на МОТ.

На крајот од работната средба сите страни се согласија на поинтезивна работа и средби во периодот кој следува, со цел побрзо заокружување на содржината на новиот Закон за работни односи.

 

Takimi i Ministres Shahpaska me përfaqësuesit e sindikatave dhe të punëdhënësve: Vazhdojmë të punojmë me përkushtim për Ligjin e ri për marrëdhënie pune

Në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, ministrja Shahpaska ka zhvilluar takim pune me përfaqësues të sindikatave përfaqësuese, jo-përfaqësuese dhe përfaqësues të punëdhënësve.

Në takim është diskutuar për vazhdimin e procesit të përgatitjes së Ligjit për marrëdhënie pune dhe gjatë kësaj ministrja Shahpaska ka kërkuar përfshirjen aktive të të gjithë aktorëve të përfshirë nga rregullimi ligjor i çështjeve të rregulluara me këtë Ligj. Ajo shtoi se mjediset e ardhshme të punës do të plotësohen me përfaqësues të sektorit joqeveritar dhe odave tregtare. Për më tepër, ajo i ka njoftuar përfaqësuesit e pranishëm me përmbajtjen e programit qeveritar, që ndërlidhet me Ligjin për marrëdhëniet e punës.

“Ajo për të cilën do të punojmë në periudhën para nesh është rregullimi i çështjes së punës sezonale, orarit fleksibil të punës, mungesës prindërore, punës nga shtëpia, punës në distancë, kontratave me kohë të caktuara dhe çështjeve të tjera të rëndësishme për avancimin e legjislacionit pozitiv, dhe do të sigurojnë fleksibilitet dhe siguri të vendeve të punës”, nënvizoi Shahpaska.

Në këtë proces do të përfshihen ekspertët nga e drejta e punës dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës, në mënyrë që të marrin një mendim ekspertial mbi harmonizimin e Ligjit me direktivat e BE-së dhe Konventat e OBP.

Në fund të këtij takimi pune të gjitha palët u pajtuan për punë dhe takime më intensive në periudhën në vijim, me qëllim të kompletimit të përmbajtjes së Ligjit të ri për marrëdhënie pune.

 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }