Средба на министерката Шахпаска со претставничката од "Фридрих Еберт", Елерајт: Преку интензивен социјален дијалог треба да дојдеме до одржливи законски решенија во интерес на безбедноста и здравјето при работа

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска имаше средба со Ева Елерајт, постојана претставничка на Фондацијата "Фридрих Еберт" во Република Северна Македонија на која беше потврдена заложбата за заедничка интензивна соработка, особено во делот на унапредување на безбедноста и здравјето при работа на работниците.

 

Министерката Шахпаска најави дека за неа како министер еден од најважните приоритети во наредниот период е креирање на нов закон за работни односи, но и нов закон за безбедност и здравје при работа, вклучително и стратешките документи во делот на БЗР, кои ќе гарантираат просперитет и сигурност кај работниците, здрави и безбедни работни места, кои истовремено ќе создадат услови за стопанствениците за напредок и развој.

„Безбедноста и здравјето при работата, заштитата на работничките права, но и трипартитниот дијалог меѓу работниците, работодавачите и Владата се приоритетите на кои јас како министер, но и како Влада сме определени да работиме. Неопходна е вклученост на сите партнери во тој социјален дијалог за да дојдеме до одржливо решение кое ќе ги одразува потребите на работниците и работодавачите за подолг период. Затоа и благодарам на Фондацијата Фридрих Еберт за поддршката што ни ја дава на ова поле и очекувам дека во наредниот период ќе имаме уште поинтензивна соработка“, порача министерката Шахпаска, особено во пресрет на почетокот на пристапните преговори за членство на нашата земја во Европската Унија.

Елерајт оцени дека безбедноста и здравјето при работа е полето на кое и тие како Фондација имаат за цел да се фокусираат во наредниот период.

„Ви стојат на располагање сите ресурси што како Фондација ги имаме и овде во седиштето во Република Северна Македонија, но и во нашите центри во Белгија и во Германија, особено во делот на дигитализацијата на трудот“, рече Елерајт.

Двете соговорнички се согласија дека за суштински промени е неопходна сериозна посветеност и упорност и во тој контекст треба да се разбере дека да се биде членка на ЕУ не е награда, туку е постојан натпревар.

 

Takim i ministres Shahpaska me përfaqësuesen e Fondacionit “Fridrih Ebert”, Elerajt: Përmes dialogut intensiv social, duhet të arrijmë në zgjidhje ligjore të qëndrueshme në interes të sigurisë dhe shëndetit në punë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska u takua me Eva Elerajt, Përfaqësuese e Përhershme e Fondacionit “Fridrih Ebert” në Republikën e Maqedonisë së  Veriut, në të cilin takim u riafirmua angazhimi për bashkëpunim të përbashkët intensiv, veçanërisht në avancimin e sigurisë dhe shëndetit në punë të punëtorëve.

Ministrja Shahpaska njoftoi se për të si Ministre një nga përparësitë më të rëndësishme në periudhën e ardhshme është hartimi i ligjit të ri për marrëdhëniet e punës, por edhe ligj të ri për sigurinë dhe shëndetin në punë, duke përfshirë edhe dokumentet strategjike në fushën e SSHP, që do të garantojnë prosperitet dhe siguri të punëtorëve, punë të shëndetshme dhe të sigurta, që njëkohësisht do të krijojnë kushte për sipërmarrësit për progres dhe zhvillim.

“Siguria dhe shëndeti në punë, mbrojtja e të drejtave të punëtorëve, por edhe dialogu trepalësh midis punëtorëve, punëdhënësve dhe Qeverisë janë përparësitë për të cilat unë, si Ministre, por edhe si Qeveri, jemi të vendosur të punojmë. Është e nevojshme të përfshihen të gjithë partnerët në këtë dialog social në mënyrë që të arrijmë në zgjidhje të qëndrueshme që do të pasqyrojë nevojat e punëtorëve dhe punëdhënësve për një periudhë më të gjatë. Prandaj falënderoj Fondacionin “Fridrih Ebert” për mbështetjen që na jep në këtë fushë dhe pres që në periudhën e ardhshme të kemi një bashkëpunim edhe më intensiv”, porositi ministrja Shahpaska, veçanërisht në pritje të fillimit të negociatave për anëtarësimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian.

Elerajt ka vlerësuar se siguria dhe shëndeti në punë është fusha në të cilën edhe ata si Fondacion kanë për qëllim të fokusohen në periudhën e ardhshme.

"Të gjitha resurset që ne si Fondacion kemi dhe këtu në selinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë në dispozicionin tuaj, por gjithashtu edhe në qendrat tona në Belgjikë dhe Gjermani, veçanërisht në segmentin e digjitalizimit të punës”, tha Elerajt.

Të dyja bashkëbisedueset u pajtuan që për ndryshime rrënjësore nevojitet përkushtim dhe këmbëngulje serioze dhe, në këtë kontekst, duhet të kuptohet që të jesh anëtar i BE nuk është shpërblim, por një garë e vazhdueshme. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }