Средба Шахпаска-Бертолини: Усвојувањето на темелните вредности на ЕУ во земјава е наш приоритет, заеднички ќе работиме на поголема искористеност на ИПА Фондовите

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска  денеска се сретна со раководителот на секторот за соработка во Делегацијата на ЕУ во Скопје,  Никола Бертолини и неговиот тим.

На средбата се разговараше за напредокот кој  нашата држава го постигна изминатиот период, помошта која ја добива од ЕУ односно достапноста на ИПА Фондовите и нивната искористеност, чекорите кон остварувањето на нашата стратешка цел како држава, интеграцијата во Европската Унија.


„За нас како држава многу е значајно на патот кон ЕУ, да ги изградиме темелните вредности на кои се базира Европската Унија , како што се владеење на правото, слободно судство, слободни медиуми, борбата против корупцијата и криминалот, еднаквост и човекови права и слободи.

Преку целосното имплементирање на законодавство на ЕУ во националното законодавство, земјата практично ќе ги усвои темелните европски стандарди, што суштински ќе значи практична применана европските стандарди.

Свесни сме дека овој процес  е долг и сложен, но истовремено овозможува  како идна држава членка да ги завршиме сите неопходни внатрешни реформи пред реалното пристапување  во ЕУ“, истакна Шахпаска.


Министерката Шахпаска ги презентираше актуелните работи на кои сега работи Министерството за труд и социјална политика , а тоа се новиот Закон за работни односи, на кои работат сите засегнати чинители преку квалитетен социјален дијалог, Законот за спречување и заштита од дискриминација кој е во собраниска процедура и Законот за родово базирано  и секаков друг вид на насилство врз жената.

Бертолини посочи дека земјава има голема поддршка во пристапните преговори, соработка на полето на социјалната и детската заштита,  работните односи, поддршка на внатрешните реформи и достапност на ИПА Фондовите и нивна поголема искористеност.

Тој нагласи дека Делегацијата на ЕУ во Скопје тесно соработува со Министерството за труд и социјална политика и оцени дека во наредниот период неопходна е интензивна и суштинска работа, особено во делот на зголемена искористенот на ИПА Фондововите наменети за нашата земја. 

 

Takim Shahpaska-Bertolini: Miratimi i vlerave themelore të BE-së në vend është prioritet i ynë, do të punojmë së bashku për shfrytëzim më të madh të Fondeve IPA

Sot ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, u takua me udhëheqësin e Sektorit për bashkëpunim në Delegacionin e BE-së në Shkup, Nikolla Bertolini dhe ekipin e tij.

Në këtë takim u bisedua për progresin që vendi ynë ka arritur në periudhën e kaluar, ndihmën që e merr nga BE-ja, respektivisht disponueshmërinë e Fondeve IPA dhe shfrytëzimin e tyre, hapat drejt arritjes së qëllimit tonë strategjik si vend, integrimin në Bashkimin Evropian.

"Është shumë e rëndësishme për ne si shtet në rrugën drejt BE-së t’i ndërtojmë vlerat themelore mbi të cilat bazohet Bashkimi Evropian, siç është sundimi i ligjit, gjyqësia e lirë, media e lirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit, barazia dhe të drejtat dhe liritë e njeriut.

Përmes zbatimit të plotë të legjislacionit të BE-së në legjislacionin nacional, vendi praktikisht do të miratojë standardet themelore evropiane, të cilat në thelb do të nënkuptojnë zbatimin praktik të standardeve evropiane.

Jemi të vetëdijshëm se ky proces është i gjatë dhe kompleks, por në të njëjtën kohë si një shtet anëtar i ardhshëm mundëson për të përfunduar të gjitha reformat e nevojshme para aderimit real në BE”, tha Shahpaska.

Ministrja Shahpaska i prezantoi çështjet aktuale për të cilat po punon aktualisht Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, si: Ligji i ri për marrëdhëniet e punës, mbi të cilin punojnë të gjithë aktorët përmes dialogut cilësor social, Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi i cili është në procedurë parlamentare dhe Ligji mbi dhunën e bazuar në gjini dhe çfarëdolloj dhune ndaj gruas.

Bertolini vuri në dukje se vendi ka mbështetje të madhe në negociatat për aderim, në bashkëpunim në fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, marrëdhëniet e punës, mbështetjen për reformat e brendshme dhe disponueshmërinë e Fondeve IPA dhe shfrytëzimin e tyre më të madh.

Ai theksoi se Delegacioni i BE-së në Shkup bashkëpunon ngushtë me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe vlerësoi se në periudhën e ardhshme është e nevojshme punë intensive dhe thelbësore, veçanërisht në pjesën e shfrytëzimit të rritur të Fondeve IPA të dedikuara për vendin tonë.

  
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }