Средба на министерката Шахпаска со постојаната координаторка на ООН во земјата Дуџак : МТСП и  ООН продолжуваат со взаемна засилена соработка на полето на социјалните политики

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска оствари средба  со постојаната координаторка на Обединетите нации во земјава, Росана Дуџак со која разговараа за тековните проекти во кои Министерството за труд и социјална политика соработуваат со агенциите на ООН, како и за идната соработка во насока на  имплементирање на уште подобри социјални политики, унапредување на работничките права и залагање за поголема заштита на човековите права.

   

Во поглед на досегашната соработка беше посочено дека дел од процесот за подготовка на новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство е поддржан од УНХЦР, а УНДП заедно со секторот за еднакви можности работи на развивање на мобилната апликација за поддршка на жртвите на родово базирано насилство, по примерот на Црна Гора.

„Денес, немаме повеќе деца на возраст до18 години сместени во институции. Тие се згрижени во мали групни домови или згрижувачки семејства. Секој граѓанин заслужува да има достојни услови за живот.  Педесет отсто од лицата со посебни потреби, се влезени во процесот на деинституализацијата, целта е добивање на можност за нивно подобро интегрирање  во заедницата. Во таа насока е и соработката помеѓу секторот социјална заштита со УНДП и УНИЦЕФ.“,истакна Шахпаска.

Таа посочи дека ако изминатиот период акцентот беше на социјалната реформа и нејзина имплементација , периодот кој следува ќе биде новиот Законот за работни односи кој треба да придонесе за унапредување на работничките права.

Шахпаска  изрази благодарност за помошта во текот на ковид кризата, од страна на УНДП, УНФПА, UN Women, за дистибуираните  хигиенски пакети и пакети за храна за ранливи категории на граѓани и за самохрани мајки, жртви на семејно насилство. Корона – кризата претставува голем предизвик не само во поглед на здравството и економијата туку и предизвик во поглед на човековите права и нивната заштита.

Двете страни изразија задоволство за можноста за понатамошна продлабочена соработка со агенциите на ООН  во областите кои се во надлежност на ова министерство.

 

Takim i ministres Shahpaska me Koordinatoren e Përhershme të OKB në vend, Duxhak: MPPS dhe OKB vazhdojnë me bashkëpunimin e ndërsjellë të fuqishëm në sferën e politikave sociale

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot zhvilloi takim me Koordinatoren e Përhershme të Kombeve të Bashkuara në vend, Rosana Duxhak, me të cilën ka biseduar për projektet aktuale që Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bashkëpunon me agjencitë e OKB-ve, si dhe për bashkëpunimin e ardhshëm në drejtim të implementimit të politikave edhe më të mira sociale, avancimi i të drejtave të punëtorëve dhe zotimi për mbrojtje më të madhe të të drejtave të njeriut.

Sa i përket bashkëpunimit të deritanishëm u nënvizua se një pjesë e procesit për përgatitjen e ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna familjare është mbështetur nga UNHCR-ja, ndërsa UNDP së bashku me Sektorin për Mundësi të Barabarta punon në zhvillimin e aplikacionit mobil për mbështetjen e viktimave të dhunës së bazuar në gjini, sipas shembullit të Malit të Zi.

“Sot, nuk kemi fëmijë të moshës deri 18 vjet që janë të vendosur në institucione. Ata janë vendosur në shtëpi të vogla në grupe ose në familje përkujdesëse. Secili qytetar meriton të ketë kushte dinjitoze për jetë. Pesëdhjetë për qind të personave me nevoja të posaçme kanë hyrë në procesin e deinstitucionalizimit, ndërsa qëllimi është të fitohet mundësi për integrimin e tyre më të mirë në shoqëri. Në këtë drejtim është edhe bashkëpunimi i Sektorit të mbrojtjes sociale me UNDP dhe UNICEF”, theksoi Shahpaska.

Ajo ka theksuar se nëse në periudhën e kaluar theksi ishte vënë në reformën sociale dhe implementimin e të njëjtës, në periudhën në vijim është Ligji i ri për marrëdhënie pune, i cili duhet të kontribuojë në avancimin e të drejtave të punëtorëve.

Shahpaska ka shprehur falënderim për ndihmën gjatë krizës së COVID-19 nga UNDP, UNFPA dhe UN Women, për distribuimin e paketave higjienike dhe paketave me ushqim për kategoritë e rrezikuara të qytetarëve dhe për nënat kryefamiljare, viktima të dhunës në familje. Korona kriza paraqet sfidë të madhe jo vetëm sa i përket shëndetësisë dhe ekonomisë, por edhe sfidë lidhur me të drejtat të njeriut dhe mbrojtjes së tyre.

Të dyja palët kanë shprehur kënaqësinë për bashkëpunimin e mëtejshëm të thelluar me agjencitë e OKB-ve, në sferat që janë në kompetencë të MPPS-së.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }