Вицепремиерот Битиќи и министерката Шахпаска: Државата е партнер на граѓаните и стопанството, помош преку четвртиот пакет мерки ќе стигне онаму каде што е потребна

Заменик-претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи и министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска, денеска одржаа прес-конференција во Владата, на која беа презентирани дел од мерките на четвртиот пакет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19.

Вицепремиерот Битиќи, во своето излагање, рече дека во целиот сет, инклузивниот пристап во креирањето на мерките е јасно видлив, како и фактот дека државата е партнер на граѓаните и стопанството и дека помошта ќе стигне онаму каде што е потребна. Тој потсети дека со претходниот сет економски мерки, преку мерката за поддршка на плати беа поддржани 20.000 компании кои вработуваат 120.000 вработени.

„Спас на работни места, кои не се само бројка, зад секое работно место стои наш граѓанин или граѓанка, кому му е неопходна помош. Ова е солидарна помош и за малите фирми, занаетчиите, самовработените, за кои помошта значи преживување на оваа криза, време во кое тие знаат дека можат да сметаат на помош на државата. Токму поради ова, мерката за поддршка за исплата на плати ќе продолжи и во последниот квартал, односно до крајот на годината за месеците октомври, ноември и декември“, нагласи вицепремиерот Битиќи.

Битиќи информираше дека при креирањето на четвртиот пакет мерки, Владата сметаше дека е важно покрај солидарноста да се внимава и на правичноста при распределбата на средствата кои ги државата ги обезбедува за помош, и затоа има мали измени во методологијата на добивање на помош за исплата на плати.

Помошта за исплата на плата ќе се спроведува скалесто, согласно падот на приходите кај компаниите. Периодот за пад на приходите ќе се пресметува за периодот од април до август 2020 споредено со истиот период 2019 година. Па така, компаниите кои ќе прикажат:

- 30% до 40% намален приход, ќе добијат 14.500 денари поддршка;
- 40% до 50% намален приход, ќе добијат 15.955 денари поддршка;
- 50% до 60% намален приход, ќе добијат 17.410 денари поддршка;
- 60% до 70% намален приход, ќе добијат 18.865 денари поддршка;
- 70% до 80% намален приход, ќе добијат  20.320 денари поддршка;
-над 80% намален приход, ќе добијат 21.776 денари поддршка.

Вицепремиерот Битиќи потенцираше дека досега спроведените мерки даваат резултати.

„Заводот за статистика излезе со податоци за индустриското производство кое и во месец август како и во претходниот покажува сериозни знаци на закрепнување од првичниот удар на корона кризата, кој најмногу беше почувствуван во текот на април, мај и јуни. Трендот на движењето на индустријата со падот од 9,1% во август е знак дека индустријата како еден од најзначајните сегменти на домашната економија, е на добар пат да се врати на нивото од минатата година во текот на последниот квартал од оваа година“, соопшти заменик-претседателот на Владата Битиќи.

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, посочи дека за време на кризата Владата креираше последователни три пакета помош и поддршка за стопанството, за компаниите, за граѓаните. Се потврди дека овие мерки  беа навремени, сеопфатни и водени од принципот никој да не биде изоставен.

„Стотици илјади работни места се спасени и обезбедена е помош за десетици илјади компании. Вредноста на првите три пакети економски мерки, важни за поддршка на стопанството и граѓаните изнесуваше 550 милиони евра.26,8 милиони евра завршија кај 309.000 невработени граѓани и приматели на социјална помош, како и средношколци и студенти кои добија платежни картички токму преку мерката „Купувам домашно“, подвлече Шахпаска.

Министерката кажа дека директната поддршка за зачувување на секое работно место и за компаниите обезбеди на стопанството полесно да го преброди директниот удар врз економијата. Оваа успешна стратегија за зачувување на македонската економија создаде услови и за најновиот четврт пакет економски мерки, вреден 470 милиони евра.

„Овој пакет ќе обезбеди одржливост на домашната економија и на работните места, закрепнување на погодените сектори, стабилност на социјалните трансфери и поттик на јавната потрошувачка. Во овие сериозни времиња приоритет за државата се најранливите категории, оние на кои помошта и поддршката им е неопходна и најпотребна. Затоа, четвртиот пакет мерки, покрај тоа што обезбедува директна поддршка за секое работно место, обезбедува поддршка за невработените лица, за социјално ранливите категории како што се пензионерите со ниски пензии, како и самохраните родители“, објасни Шахпаска.

 

Економска и социјална сигурност преку платежни картички во износ од 6.000 денари се обезбедуваат за:

- 5.726 самохрани родители;
-за 182.271 пензионерите со пензии до 15.000 денари;
-за 85.108 пасивни баратели на работа;
-за 520 самостојни уметници, филмски работници, културни работници и естрадни уметници;
 -Платежни картички „Купувам домашно“ ќе добијат уште 540 студенти, кои во претходниот пакет не ги добија овие картички.

За студентите дополнително се обезбедува поддршка за ученички и студентски стандард во вредност од 44 милиони денари за 2020 година, мерка која опфаќа 884 студенти и 347 ученици.

„Четвртиот пакет економски мерки кој се однесува во делот на директна поддршка преку ваучери, опфаќа над 283.000 наши граѓани, а нејзината вредност изнесува 27,6 милиони евра“, заклучи министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска.

 

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ministrja Shahpaska: Shteti është partner i qytetarëve dhe ekonomisë, ndihma përmes pakos së katërt të masave do të arrijë atje ku është e nevojshme

Zëvendëskryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut i ngarkuar me Çështje Ekonomike, Koordinim me Sektorët Ekonomikë dhe Investime, Fatmir Bytyqi dhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot mbajtën konferencë për shtyp në Qeveri, ku u prezantuan disa nga masat e pakos së katërt të masave ekonomike për revitalizimin e ekonomisë në kushtet e COVID-19.

Zëvendëskryeministri Bytyqi, në fjalën e tij, tha se gjatë gjithë programit, qasja gjithëpërfshirëse për krijimin e masave është qartë e dukshme, si dhe fakti që shteti është një partner i qytetarëve dhe ekonomisë dhe se ndihma do të arrijë atje ku është e nevojshme. Ai kujtoi se me grupin e mëparshëm të masave ekonomike, përmes masës për të mbështetur pagat u përkrahën 20.000 kompani që punësojnë 120,000 punonjës.

“Shpëtimi i vendeve të punës, të cilat nuk janë vetëm një numër, prapa çdo vend pune qëndron qytetari ose qytetarja e jonë, që ka nevojë për ndihmë. Kjo është ndihmë solidariteti edhe për ndërmarrjet e vogla, zejtarët, të vetëpunësuarit, për të cilët ndihma do të thotë të mbijetohet në këtë krizë, kohë kur ata e dinë se mund të mbështeten në ndihmën e shtetit. Pikërisht për shkak të kësaj, masa për të mbështetur pagesën e pagave do të vazhdojë edhe në tremujorin e fundit, pra deri në fund të vitit për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor”, theksoi zëvendëskryeministri Bytyqi.

Bytyqi informoi se gjatë krijimit të paketës së katërt të masave, Qeveria e konsideroi të rëndësishme që përveç solidaritetit t'i kushtohet vëmendje edhe drejtësisë gjatë shpërndarjes së mjeteve që i siguron shteti për ndihmë, dhe për këtë arsye ka ndryshime të vogla në metodologjinë e marrjes së ndihmës për pagimin e pagave.

Ndihma për pagesën e pagës do të zbatohet në mënyrë të shkallëzuar, në përputhje me rënien e të hyrave tek kompanitë. Periudha e rënies së të hyrave do të përllogaritet për periudhën prej prillit deri në gusht të vitit 2020 në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019, kështu që kompanitë që do të paraqesin:

- 30% deri 40% të hyra të zvogëluara, do të fitojnë 14.500 denarë mbështetje;

- 40% deri 50% të hyra të zvogëluara, do të fitojnë 15.955 denarë mbështetje;

- 50% deri 60% të hyra të zvogëluara, do të fitojnë 17.410 denarë mbështetje;

- 60% deri 70% të hyra të zvogëluara, do të fitojnë 18.865 denarë mbështetje;

- 70% deri 80% të hyra të zvogëluara, do të fitojnë 20.320 denarë mbështetje;

-mbi 80% të hyra të zvogëluara, do të fitojnë 21.776 denarë mbështetje.

 

 Zëvendëskryeministri Bytyqi potencoi se masat e zbatuara deri më tani kanë dhënë rezultate.

“Enti i Statistikës doli me të dhëna për prodhimin industrial, që edhe në muajin gusht sikurse edhe në muajin paraprak tregon shenja serioze të rimëkëmbjes nga goditja fillestare e krizës së koronës, që u ndje më shumë gjatë prillit, majit dhe qershorit. Trendi i lëvizjes së industrisë me rënien prej 9.1% në gusht është shenjë që industria, si një nga segmentet më të rëndësishme të ekonomisë së brendshme, është në rrugën e duhur për t’u kthyer në nivelin e vitit të kaluar gjatë tremujorit të fundit të këtij viti”, kumtoi zëvendëskryeministri Bytyqi.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, theksoi se gjatë krizës, Qeveria krijoi tre paketa të njëpasnjëshme të ndihmës dhe mbështetjes për ekonominë, për kompanitë, për qytetarët. U konfirmua se këto masa ishin në kohë, gjithëpërfshirëse dhe të udhëhequra nga parimi që askush të mos lihet anash.

“Qindra mijëra vende pune janë shpëtuar dhe është siguruar ndihmë për dhjetëra mijëra ndërmarrjeve. Vlera e tre paketave të para të masave ekonomike, të rëndësishme për mbështetjen e ekonomisë dhe qytetarëve, ishte 550 milionë euro. 26.8 milionë euro përfunduan tek 309,000 qytetarë të papunë dhe përfitues të ndihmës sociale, si dhe tek nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët që morën kartela pagesore përmes masës ‘Blej t’vendit’”, nënvizoi Shahpaska.

Ministrja tha se mbështetja e drejtpërdrejtë për ruajtjen e çdo vend pune edhe për kompanitë i siguroi ekonomisë që më lehtë të tejkalojë goditjen e drejtpërdrejtë të ekonomisë. Kjo strategji e suksesshme për ruajtjen e ekonomisë së vendit ka krijuar kushte edhe për paketën e fundit të katërt të masave ekonomike, me vlerë 470 milionë euro.

“Kjo paketë do të sigurojë qëndrueshmëri të ekonomisë së vendit dhe të vendeve të punës, rimëkëmbjen e sektorëve të prekur, stabilitetin e transferimeve sociale dhe nxitjen e shpenzimeve publike. Në këto kohë serioze, përparësi për shtetin janë kategoritë më të prekshme, ata që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje. Prandaj, pakoja e katërt e masave, përveç që siguron mbështetje të drejtpërdrejtë për çdo vend pune, siguron mbështetje për të papunët, për kategoritë e rrezikuara sociale, siç janë pensionistët me të ardhura të ulëta dhe prindërit kryefamiljarë”, sqaroi Shahpaska. 

Siguri ekonomike dhe sociale përmes kartelave pagesore në shumë prej 6.000 denarë sigurohen për:

- 5.726 prindër kryefamiljarë;

-për 182.271 pensionistë me pensione deri 15.000 denarë;

-për 85.108 kërkues pasiv të punës;

-për 520 artistë të pavarur, punonjës filmi, punonjës të kulturës dhe artistë të estradës;

- Kartelë pagesore “Blej t’vendit” do të fitojnë edhe 540 studentë, të cilët në paketën paraprake nuk morën kartela.

Për studentët në mënyrë shtesë sigurohet mbështetje për standardin studentor dhe të nxënësve në vlerë prej 44 milionë denarë për vitin 2020, masë që përfshinë 884 studentë dhe 347 nxënës.

“Paketa e katërt e masave ekonomike që ka të bëjë me mbështetjen e drejtpërdrejt përmes vauçerëve, përfshin mbi 283.000 qytetarë tanë, kurse vlera e saj arrin 27.6 milionë euro”, përfundoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska. ​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }