Советот за безбедност и здравје при работа е експертско советодавно тело од областа, основано од Владата на Република Северна Македонија, во согласност со член 43 и 44 од Законот за безбедност и здравје при работа.Советот го сочинуваат 15 члена, претставници од различни субјекти и заинтересирани страни од областа и тоа:

  • 4 члена од репрезентативните организации на работодавачи;
  • 4 члена од репрезентативните синдикати;- 3 члена именувани од Владата на РСМ;
  • 1 член – претставник на факултет кој спроведува образовна дејност на полето на безбедност при работа;
  • 1 член –претставник на факултет кој спроведува образовна дејност на полето на медицина на трудот;
  • 1 член – претставник на здружение на стручни лица за безбедност при работа  и
  • 1 член – претставник на здружение на експерти на медицина на трудот.

Советот за БЗР разгледува и дава мислења и препораки за состојбите во областа на БЗР, стратешки и оперативни документи од областа, за политики за спречување и намалување на повредите на работното место, професионалните болести и други болести и повреди кои се поврзани со работата, за стручните основи за изработка на закони и други прописи за БЗР, за документи на меѓународни организации од областа итн.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->