Ч

  • Член на пензиски фонд - е физичко лице кое склучило договор за членство во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд и има задолжителна и/или доброволна индивидуална сметка и/или има професионална сметка во доброволен пензиски фонд.
  • Членување во доброволен пензиски фонд - член на доброволен пензиски фонд може да биде лице кое не е опфатено во задолжително пензиско осигурување или лице кое е опфатено во тоа осигурување, по сопствен избор.
  •  Чувар на имот - е банка или специјализирана депозитарна институција на која друштво кое управува со доброволни пензиски фондови и друштво кое управува со задолжителни и доброволни пензиски фондови и ја доверило одговорноста за чување на средствата на доброволните пензиски фондови и врши други активности определени со овој закон.
  • Чувар на имотот на приватните пензиски фондови - е институција ( деловна банка)  која ги чува безбедно средствата на приватните пензиски фондови и која осигурува дека инвестициските договори поврзани со овие средства се во согласност со законите.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->