К

 

  • Капитално финансирање-е механизам на финансирање според кој придонесите се оплодуваат преку инвестирање на истите и потоа се акумулираат на индивидуални сметки на членовите на пензиските фондови се до нивното пензионирање. 
  • Клубови за пензионери - клубови за пензионери се клубови за дневен престој на корисниците на пензија кои се формираат на територијата на која што живеат корисниците на пензија со цел за нивна забава и рекреација. 
  • Коефициенти за валоризација на платите-коефициентите за валоризација на платите се утврдуваат врз основа на движењето на платите на сите вработени во Република Македонија објавени од Државниот завод за статистика.
  • Комисија за задолжителен контролен преглед - врши контролен преглед на времена инвалидска пензија. Оваа комисија со акт ја утврдува министерот за труд и социјална политика во рамките на орган или установа.
  • Комисија за оцена на работната способност- формирана во рамките на Фондот на ПИОМ. Комисијата дава наод, оцена и мислење за постоење на инвалидност, причината и денот на настапувањето на инвалидноста, постоење на телесно оштетување и постоење на неспособност за работа на член на семејството на осигуреникот, односно корисникот, за остварување право на семејна пензија. 
  • Комисија за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа-образована од министерот за труд и социјална политика. Комисијата за ревизија врши ревизија на наод, оцена и мислење за утврдена инвалидност, односно неспособност за работа врз основа на кои се остварува право на пензија, донесени од Комисијата за оцена на работната способност на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, како и на наодот на Комисијата за задолжителен контролен преглед. Комисијата за ревизија врши ревизија и на наод, оцена и мислење со кои не е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа, донесени од Комисијата за оцена на работната способност, по случаен избор.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }