Членови на Комисија

Членови на Комисија за лиценцирање за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита:

  1. м-р Климентина Спасовска – претседател;
  2. м-р Ивана Двојакова;
  3. Соња Атанасова;
  4. проф. д-р Сунчица Димитријоска;
  5. проф. д-р Светлана Трбојевиќ;
  6. доц. д-р Даниел Павловски;
  7. Елка Тодорова;
  8. Валдета Вукељ и
  9. Дијана Димковска.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->