М

  • МАПАС - Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување е основана заради вршење супервизија на работењето пензиските фондови со крајна цел да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови (осигурениците) (Види Агенција www.mapas.gov.mk
  • Материјал за маркетинг - е целокупниот материјал за рекламирање, промоција или информација на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд или на друштвото кое управува со тој фонд.
  • Матична евиденција - фондот воспоставува и води матична евиденција која содржи податоци потребни за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување.Во матичната евиденција се водат податоци за осигурениците, корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување и обврзниците за пресметка и уплата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->