Н

  • Надоместоци - ги наплатуваат пензиските друштва од членовите на пензиските фондови. Постојат два вида на надоместоци и тоа надоместок од придонес како процент од секој уплатен придонес во задолжителен пензиски фонд и  ме­се­чен на­до­ме­сток од вред­но­ста на не­то средс­тва­та на пензискиот фонд.
  • Најнизок износ на пензија -  е правo од пензиско и инвалидско осигурување. Најнискиот износ на пензија припаѓа на корисници на пензија на коишто пензијата остварена само од првиот пензиски столб или  збирот на пензијата остварена од првиот и вториот пензиски столб е помала од најнискиот износ на пензија.Најнискиот износ на пензија се исплаќа кога износот на пензијата оставрена според македонските прописи и пензијата остварена од друга држава со која е склучен договор за социјално осигурување е помал од најнискиот износ на пензија. Најнискиот износ на пензија се исплатува во три групи во зависност од остварениот пензиски стаж.
  • Носител на семејно земјоделско стопанство  - физичко лице кое остварува нето приходи од вршење на земјоделска дејност од прва, втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }